Правилно сключване на трудови договори

Решения и съвети от експерти


Уважаеми г-н/ г-жо Управител/ТРЗ-служител,


Във фирмата Ви често има текучество на персонал – едни служители напускат, други започват работа.
 
Освен това, в извънредна обстановка, каквато е през последните две години, цялостното трудово правоотношение със служителите на фирмата претърпява известни промени, което налага и промяна в условията на вече съществуващите трудови договори.
 
Въпросът е как да назначите новите служители правилно и законосъобразно? С какъв договор и на какви условия? Как да промените условията във вече сключения трудов договор с даден служител във фирмата?
 
Прилагането на трудовото законодателство между работодатели и служители има свои специфични тънкости и правила.
 
Ето защо е важно за Вас да знаете как точно да реагирате и какво решение да приложите в сложните ситуации.
 


На Ваша помощ при сключването на трудови договори и всички особености по тях от А до Я идва изданието „Правилно сключване на трудови договори – решения и съвети от експерти“.
 

С неговото експертно съдействие не само ще знаете всички закони и правила при трудовите правоотношения във фирмата, но и ще получите готови експертни решения на десетки сложни и заплетени казуси по тях!
 


Избавете се от глоби и грешки, като прилагате трудовото законодателство в практиката си, успешно и безпроблемно!

 

Какво точно съдържа Ръководството?
 

I. Възникване на трудовото правоотношение     

II. Сключване на трудов договор     
Страни по трудовия договор     
Недействителност на трудовия договор     
Уведомяване на НАП за сключени трудови договори     

ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор     

IV. Видове трудови договори     
Трудов договор за неопределено време     
Срочни трудови договори     
Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време     
Трудов договор със срок за изпитване     
Трудов договор за допълнителен труд     
Трудов договор за краткотрайна сезонна работа    
Трудово правоотношение от избор или конкурс     
Срочен трудов договор за срока на дългосрочна командировка     
Трудов договор по чл. 405а КТ    
Трудов договор за надомна работа    
Трудов договор за работа от разстояние     
Трудов договор за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа     
Възстановяване на уволнен служител     

V. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация     

VІ. Допълнителни споразумения към трудовите договори   

VIІ. Изменение на трудовия договор:    
Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост  
Изменение на трудовия договор поради престой     
Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина     
Изменение на трудовия договор при командировка     
Изменение на трудовия договор при трудоустрояване     
Изменение на трудовия договор на бременни жени и кърмачки     
Изменение на трудовото правоотношение при изменение на трудовото възнаграждение     
Изменение на трудовото правоотношение поради изменение на страните по договора     

VIIІ. Колективно предоговаряне и колективен трудов договор   

ІХ. Разлика между трудов и граждански договор   

X. Договор за управление и контрол - сключване, съдържание, осигурителни последици    

XI. Сключване на трудови договори – примери    

Решения на ситуации от практиката  

Признаване на клас прослужено време за служителка с 2 г. платено и 6 мес. неплатено майчинство 
Назначаване на управител и счетоводител в консорциум    
Включване на допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в трудовия договор

Начисляване на клас прослужено време след 1 година работа в новорегистрирано дружество    
Прекратяване на трудов договор за заместване при изтичане на болничен на титуляр, който ще излезе в отпуск след болничния
Назначаване на заместник на служител с трудов договор за завършване на работа   

Повторно назначаване със срок на изпитване на служителка   
Назначаване на служител на втори трудов договор по време на платения му отпуск     
Назначаване на студенти на почасова работа като сервитьори     
Промяна на трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности     
Искане за изплащане на обезщетение за неспазен срок на предизвестие    

Сключване на трудов договор с лице в 8-месечен неплатен отпуск     
Сключване на трудов договор при непредставена диплома за образование     

Назначаване на работник със заплата, под минималния праг, осигуряване върху прага     
Право на майчинство при прекратяване на един и сключване на друг трудов договор 
Назначаване без трудов договор     
Закрила поради бременност на заместваща служителка    

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване без отработване на предизвестие
Сключване на трудов договор със стажант  

Работа при същия работодател по време на отпуск    
Брой работодатели, с които лице на половин работен ден може да сключи трудов договор
Назначаване на заместваща учителка след пенсиониране на титулярната учителка   
Връщане на титуляр на работа преди изтичане на договора със заместващия   
Излизане по майчинство при сезонен трудов договор     
Оставане на срочен трудов договор при изтичане на 3 г. работа по такъв     
Разрешаване на неплатен отпуск на новоназначено лице без явяването му на работа     
Наемане на бивш служител на договор със срок за изпитване    
Изпитателен срок в допълнително споразумение за промяна на длъжността     
Прекратяване на срочен трудов договор малко след назначаване     
Назначаване на пенсионери на сезонна работа   
Записване на две длъжности в един трудов договор  

Клауза от трудов договор, забраняваща сходна работа след напускане
Трудоустрояване на работник    

Спечелване на конкурсна длъжност от лице, назначено на същата до заемането ѝ с конкурс
Срок на изпитване при държавни служители     
Писмено информиране на служител при изменение на трудовия му договор     
Сключване на групов трудов договор в областта на строителството   
Задължение за изготвяне на длъжностна характеристика    
Трудови правоотношения при отдаване на предприятие под наем  
Отказ за подписване на трудов договор с бюджетно предприятие 
Назначаване на лице с инвалидност, но без ТЕЛКВижте във видеото експертното решения на казуса „Начисляване на клас прослужено време след 1 г. работа в ново дружество“, което експерт Красимира Гергева излага в ръководството:


Вижте цели страници от книгата във видеото тук:


Експертите, чиито съвети и решения ще откриете в ръководството:

доц. д-р Андрей Александров

Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.
Василена Христова

Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003-2006 г.
 
Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване.

Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.
 

 
Осигурете си експертни съвети за правилно назначаване на служители! Започнете отношенията си с новия персонал по правилния начин и си спестете последващи главоболия.
 
  
Какво още Ви препоръчваме:


365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети


ТРЗ в сферата на образованието - практическо ръководство

Правилно прекратяване на трудови договори: Решения и съвети от експерти


Социално и здравно осигуряване 2020


Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

 

 

А знаете ли, че можете да получите ДОПЪЛНИТЕЛНА отстъпка на комплекта? Със заявка за Клуб РС Изадателство - програма Минимум ще получавате 10% остъпка на всяка своя поръчка на наши издания и абонаменти + безплатна доставка! 
 

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:


 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


 
Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ